– Goed geregeld?

De  3 juristen/mediators van MGH (mr. Virginie de Zanger, mr. Cor Schaap en/of mr. Ben Schoenmaker) begeleiden het makkelijker praten over drie moeilijke zaken:

Bedrijfsopvolging & overdracht

Bedrijfsopvolging of overdracht… een kwestie van loslaten en toevertrouwen. Van de rust gaan genieten… maar blijft het altijd rustig? Hoe de juiste balans te houden tussen afstand en betrokkenheid? Of aan de andere kant: zal het lukken zelf de zaak helemaal voort te zetten; ben je er klaar voor? Zakelijk en privé liggen soms wel heel dicht bij elkaar. Zeker bij familiebedrijven. Die hebben een enorme kracht, want men kent elkaar, men heeft passie en hart voor de zaak, met korte lijnen, en relatief veel eigen vermogen. Maar soms levert dat ook een enorm probleem op, helaas.. Familie en bedrijf hebben namelijk ieder een eigen dynamiek. Daar waar de continuïteit van een bedrijf is gebaat is bij competitie en verschillen, is een familieverband doorgaans behoudend en gericht op gelijkheid en harmonie. Sommige onderwerpen zijn ‘taboe’ in de familie. Ook emoties die worden opgeroepen door ‘stoppen/opvolging’, blijven vaak onbesproken. Of vragen een aanzienlijke verwerkingstijd.

Een goede voorbereiding is bij bedrijfsopvolging dan ook het halve werk. Maar die voorbereiding is veel breder dan financiële/fiscale/juridische regelingen over waardering en overdracht van de eigendom, zeggenschap en leiding van het bedrijf. Het is een kritische succesfactor om goed met elkaar te communiceren over alle aspecten van het opvolgingsproces: per welke datum precies, wat verwacht ieder daarbij van elkaar, welke plannen leven er, hoe zal men met verschil van mening omgaan, welke rollen hebben de mensen in familieverband en welke in bedrijfsverband? Want als daarin verwarring of onduidelijkheid ontstaat, neemt de kans op fricties toe. Moet het bedrijf ten koste van alles worden voortgezet of niet? Een aparte vraag rijst als meerdere kinderen het bedrijf willen overnemen. Natuurlijk liggen er lijnen naar aangelegenheden van erfenis en vermogen. Als de opvolger niet het volle pond kan/moet betalen, wat betekent dat m.b.t. het gelijkheidsprincipe voor de andere kinderen? En: wat gaat de ondernemer doen met de vrijkomende tijd en hoe komt hij los van zijn bedrijf?

Het zijn deze vragen en emoties die bij iedere overdracht (soms onder de oppervlakte) spelen, en daarom via een goede communicatie goed geregeld dienen te worden.

MGH kan die communicatie in het opvolgingsproces deskundig faciliteren. En waar nodig: mediëren tussen partijen. Gevoeligheden ter sprake brengen, helpen makkelijker te praten over moeilijke zaken. Met de focus op: continuïteit van het bedrijf enerzijds en harmonie in onderlinge relaties anderzijds. Daarnaast zijn we als juristen van MGH thuis op het terrein van de bedrijfsopvolging. We kunnen dus heel wat voor u regelen.

Ziekte & ongevallen

U moet er niet aan denken maar… iedereen loopt het risico van ziekte en ongeval. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is meestal wel geregeld voor dat geval. Maar circa één op de vijf mensen verliest ‘de vrije beschikking over zijn wil’ in een kortere of langere periode voor het overlijden.

Belangrijke vraag is dan, wie in die periode namens u kan en mag optreden: wie zijn uw gemachtigden? Dat kunnen gemachtigden zijn met betrekking tot medische zaken, maar ook over uw andere zaken, zoals de tijdelijke leiding van uw bedrijf of uw banktegoeden.

Naast de vraag ‘wie’ het dan moet doen, is natuurlijk de vraag van belang ‘wat’ die gemachtigde dan moet doen: welke instructies hebben ze van u gekregen? Voorkomen moet worden dat uw tijdelijke uitval meteen een bedreiging is voor de continuïteit van uw bedrijf.

Met duidelijke ‘machtigingen en instructies’ kunnen deze zaken goed geregeld worden.

Verder kunnen persoonlijke wensen zoals inboedel, schenkingen worden geregeld, maar ook van machtigingen met betrekking tot opvoeding kinderen, verklaringen van wel/niet-medisch-behandelen, euthanasie enz. We denken met u mee over vereiste deskundigheden van de gemachtigden, hun bevoegdheden, afleggen van verantwoording, beloning etc.

Sommigen spreken over een ‘super-volmacht, dat gezien kan worden als een testament zolang u leeft.’ Anderen spreken in dit verband wel van een ‘levenstestament’ of ‘leven-wilsverklaring’.

MGH begeleidt de moeilijke gesprekken over deze onderwerpen en helpt bij het opstellen van uw wensen en instructies. Onze vaardigheden als mediator en als jurist komen – meestal gecombineerd!- goed van pas om dit te regelen.

Een ander punt bij ziekte en ongeval is het soms moeizame contact met ‘hulpverlenende instanties’. Als het nodig is kunnen wij ook bemiddelend optreden bij fricties met zorginstellingen, gemeentelijke instellingen, verzekeringen, banken of andere partijen.

Erven & achterlaten

Het opstellen van testament is voor velen bekend. Minder bekend is dat ‘up-daten’ of actualiseren van een testament vaak noodzakelijk is. Hoe gaat u om met ‘veranderde omstandigheden’: een nieuw huwelijk, samengestelde gezinnen met kinderen, vermogen dat opeens groeit of juist in waarde afneemt? Ondertussen ontwikkelt zich ook rechtspraak over de uitleg van testamenten, waarbij de letter van het testament minder letterlijk wordt genomen en meer gekeken wordt naar de achterliggende bedoeling. Reden om dat dus heel duidelijk met elkaar te bespreken en goed te regelen, want erfeniskwesties zijn gevreesde voorbeelden van familieruzies, zelfs in zgn. hechte families. Oud zeer van vroeger komt weer boven en de ‘balans’ kan onderling nog eenmaal opgemaakt worden. Hoe voorkomt u dat de familieband dan uiteenvalt?

Of: wat doet u met wettelijke erfgenamen waarbij u grote twijfel hebt of ze het wel aan kunnen? En, als u kiest voor goede doelen in uw testament: welke dan, of onder welke voorwaarden?

Vaak wordt gedacht dat men het vroeger al goed geregeld had. Maar veelal zijn die regelingen over hun houdbaarheidsdatum heen doordat er nieuwe relaties of omstandigheden zijn ontstaan. Of men is er anders over gaan denken, en vergeet daarbij het testament te wijzigen.

MGH begeleidt graag die communicatie, waardoor u over moeilijke onderwerpen makkelijker kan praten, eventueel samen met uw naastbestaanden/erfgenamen. Zodat uw zaken goed geregeld zijn.

Met het formulier ‘Aandachtspunten Erfenis en Testament’ hebben we de opzet voor een inventarisatie gemaakt van o.a. erfgenamen, legaten, bewind, executele. Daarnaast kunt u ons betrekken bij de correcte uitvoering van uw testament als executeur. Ook treden wij op als mediator, als er verschil van mening ontstaat bij de nabestaanden over uw testament (de zogenaamde ‘nalatenschapsmediation’).

En als er sprake is van vastgelopen relaties binnen de familie, dan dragen wij er graag aan bij dat er weer op een prettiger manier onderling gecommuniceerd gaat worden.

Misverstanden/ruzies uit het verleden… U zou ze willen begrijpen, verhelderen, misschien oplossen. In een zogeheten bijleg-gesprek begeleiden we u op deskundige wijze in de communicatie met de ander.

 

Bij bovengenoemde 3 zaken kan ook regie-mediation worden toegepast.

 

Informatie en voorbeelden

Van een aantal onderwerpen hebben we korte informatie-papers beschikbaar.