Ziekte & ongevallen

U moet er niet aan denken maar.. iedereen loopt het risico van ziekte en ongeval. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is meestal wel geregeld voor dat geval. Maar circa één op de vijf mensen verliest ‘de vrije beschikking over zijn wil’ in een kortere of langere periode voor het overlijden.

Belangrijke vraag is dan, wie in die periode namens u kan en mag optreden: wie zijn uw gemachtigden? Dat kunnen gemachtigden zijn met betrekking tot medische zaken, maar ook over uw andere zaken, zoals de tijdelijke leiding van uw bedrijf of uw banktegoeden.

Naast de vraag ‘wie’ het dan moet doen, is natuurlijk de vraag van belang ‘wat’ die gemachtigde dan moet doen: welke instructies hebben ze van u gekregen? Voorkomen moet worden dat uw tijdelijke uitval meteen een bedreiging is voor de continuïteit van uw bedrijf.

Met duidelijke ‘machtigingen en instructies’ kunnen deze zaken goed geregeld worden.

Sommigen spreken over een ‘super-volmacht, dat gezien kan worden als een testament zolang u leeft.’ Anderen spreken in dit verband wel van een ‘levenstestament’ of ‘leven-wilsverklaring’.

MGH begeleidt de moeilijke gesprekken over deze onderwerpen en helpt bij het opstellen van uw wensen en instructies. Onze vaardigheden als mediator en als jurist komen – meestal gecombineerd!- goed van pas om dit te regelen.

In het inventarisatie formulier ‘Aandachtspunten ziekte en ongevallen’ geven we voorbeelden van persoonlijke wensen zoals inboedel, schenkingen etc. maar ook van machtigingen met betrekking tot opvoeding kinderen, leiding onderneming, verklaringen van wel/niet-medisch-behandelen, euthanasie enz. We denken met u mee over vereiste deskundigheden van de gemachtigden, hun bevoegdheden, afleggen van verantwoording, beloning etc.

Een ander punt bij ziekte en ongeval is het soms moeizame contact met ‘hulpverlenende instanties’. Als het nodig is kunnen wij ook bemiddelend optreden bij fricties met zorginstellingen, gemeentelijke instellingen, verzekeringen, banken of andere partijen.