Blog Als samen de kar trekken spannend wordt

Twee compagnons werken samen in een firma. Al 15 jaar wordt er software verkocht, maar sinds de laatste 2 jaar ook hardware. En met succes. Besluiten worden samen genomen, terwijl de winst  50/50 wordt verdeeld. De samenwerking tussen de partners loopt de laatste tijd helaas stroef. Daarom heeft de jongste (52 jaar) te kennen gegeven de samenwerking voor gezien te houden en alsnog een eigen bedrijf te willen starten. De ander (57 jaar) vindt de onderlinge samenwerking wel redelijk en wil vlak voor z’n oude dag niets weten van het voornemen van de jongste. De oudste doet zo goed mogelijk z’n best, hopend dat de jongste zijn voornemens niet door zal zetten.

Deze laat het er na enige maanden toch niet bij zitten en wint juridisch advies in. Daarna zegt hij het firmacontract op. Vervolgens vraagt hij de accountant een liquidatiebalans op te stellen. De oudste ziet e.e.a. met lede ogen aan. Ook hij schakelt een jurist in en geeft opdracht de afwikkeling zo veel mogelijk te traineren. Al snel volgen er dikke brieven, ontstaat er geschil over de taxatie-waarde van het bedrijf, en lopen de emoties hoog op. De omzet van het bedrijf daalt, terwijl de kosten aardig in de papieren lopen. In het firmacontract staat dat geschillen uiteindelijk worden beslecht door 3 scheidsmannen. Die worden benoemd.  Nu maar afwachten wie er wint.

Het kan ook anders. Stel, de accountant van het bedrijf heeft gehoord van mediation. Dat is bemiddeling door een neutrale deskundige. Deze begeleidt partijen in hun gesprek bij het bereiken van een voor beiden bevredigende oplossing.

Daarbij wordt zowel aandacht besteed wordt aan de achterliggende belangen van partijen, als aan de relatie. Omdat partijen vrijwillig aan de mediation meedoen en zelf onderhandelen over de uitkomst van hun probleem, hebben zij maximaal grip op de uitkomst. De kosten worden in principe door partijen gezamenlijk betaald. Andere voordelen zijn: verbetering van de onderlinge relatie, vertrouwelijkheid, en de snelheid van de procedure. De accountant van de firma stelt daarom voor een mediator in te schakelen, waarmee partijen instemmen.

In een tijdsbestek van 1 maand volgen 3 gesprekken. Al snel blijkt, dat de jongste zich veel meer ondernemer voelt en commerciëler is dan de oudste partner. Bovendien droomt de jongste al enige tijd van een ‘eigen bedrijf’. De inbreng van de oudste ervaart hij niet veel anders dan van een goede werknemer. De oudste meldt dat hij al die jaren wel de risico’s van de bedrijfsvoering heeft mee gedragen. Ook van de uitbreiding met hardware-verkoop, dat achteraf gelukkig goed heeft uitgepakt. Verder bekent hij dat hij financieel niet draagkrachtig genoeg is om het bedrijf voort te zetten na uittreding van de jongste. En gezien zijn leeftijd is het moeilijk om in de branche elders aan de slag te komen.

De mediator vat de belangen van beide partijen samen. Daarna worden in een brainstorm-sessie naar mogelijke oplossingen gezocht. Ter voorbereiding van het volgende gesprek onderzoeken partijen welke van de genoemde opties voor hen (financieel) haalbaar zijn. Na afweging van alle voors en tegens stemmen beide partijen er uiteindelijk mee in dat de jongste het bedrijf voortzet en de oudste daar in dienst treedt. Voordeel hiervan is dat de knowhow van de oudste voor het bedrijf gewaarborgd blijft.
Tot slot zijn partijen bereid te overleggen op welke wijze de liquidatiebalans opgesteld kan worden. De accountant wordt gevraagd de zaken uit te werken. Nadat partijen in de volgende bijeenkomst overstemming hebben bereikt over de slotbalans, de liquidatiewinst en het arbeidscontract, worden alle afspraken opgenomen in een vaststellingsovereenkomst en ondertekend. Met een borrel erbij op de goede afloop…

ben-schoenmaker

Mr Ben Schoenmaker

Aalsmeer, 15 januari 2018, Mr Ben Schoenmaker 0653594096